Juridische informatie

Juridische informatie
CB Law B.V.
Keizersgracht 520H
1017 EK Amsterdam
T: +31 (0)85 004 5454
F: +31 (0)85 401 4977
amsterdam@cblawpractice.com

Rechtsvorm, diensten, handelsregister- en BTW-nummers

CB Law B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83610898. CB Law B.V. levert een uitgebreid aanbod van juridische diensten, zoals die zijn beschreven op onze website www.cblawpractice.com. Het btw-nummer van CB Law B.V. is NL862933821B01.


Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsverhoudingen zijn de algemene voorwaarden van CB Law B.V. van toepassing die zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam en opgenomen op onze website. De algemene voorwaarden worden ook op verzoek gratis verstrekt. De genoemde rechtsverhoudingen worden beheerst door Nederlands recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.


Klachten

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan moedigen wij u aan dit aan de betrokken adviseur te laten weten. Als u zich daar niet comfortabel bij voelt, of als dit niet tot het gewenste effect leidt, wendt u zich dan tot de klachtenfunctionaris van CB Law B.V. U kunt die bereiken door een e-mail te sturen naar amsterdam@cblawpractice.com. Deze functionaris werkt conform onze kantoorklachtenregeling.


Gegevensbescherming

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken bij de uitvoering van onze opdracht als juridisch adviseur. Gezien onze onafhankelijke rol kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij zelfstandig verantwoordelijk zijn voor onze verwerkingen van persoonsgegevens bij de uitvoering van onze taken. Ons gebruik van persoonsgegevens voor relatiedoeleinden en in het kader van onze website en online tools wordt beheerst door het privacy- en cookiebeleid op onze website.


Identificatieverplichtingen van cliënten

Op grond van o.a. de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is CB Law B.V. verplicht de identiteit van een cliënt vast te stellen alvorens diensten te verlenen en onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties te melden aan de bevoegde autoriteiten zonder de cliënt hiervan op de hoogte te stellen. Voor vragen over deze wettelijke vereisten kunt u terecht bij uw adviseur of raadpleeg de website van het Bureau Financieel Toezicht voor meer informatie.


Verplichte openbaarmaking van meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies – DAC6

Op 25 mei 2018 heeft de Raad van de Europese Unie een richtlijn aangenomen met als doel intermediairs en belastingplichtigen te ontmoedigen agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies te bedenken en uit te voeren en de transparantie ten aanzien van deze constructies te vergroten (Richtlijn (EU) 2018/822 of DAC6). Krachtens DAC6 moet informatie over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die aan bepaalde wezenskenmerken (de zogenaamde ‘hallmarks’) voldoen, aan de belastingautoriteiten worden gemeld. Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies worden vervolgens via een gecentraliseerde databank automatisch uitgewisseld met belastingautoriteiten van andere EU-lidstaten. De meldingsplicht geldt in de eerste plaats voor (hulp)intermediairs, die worden omschreven als ‘eenieder die een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie bedenkt, aanbiedt, opzet, voor implementatie beschikbaar maakt of de implementatie ervan beheert, met inbegrip van personen die weten of redelijkerwijs konden weten te hebben toegezegd om bijstand of advies te verlenen in verband met de voornoemde diensten’. Afhankelijk van de opdracht en de aard van de werkzaamheden, kan CB Law B.V. in bepaalde gevallen kwalificeren als (hulp)intermediair.


Documenten
Algemene Voorwaarden:
Kantoorklachtenregeling:
Privacy en Cookiebeleid: